Lesík u stadionu Čechie Kralupy poblíž dýhárny

Zvětšit mapu

LOKALIZACE
Pruh lesíka na konci Třebízského ulice naproti stadionu Čechie Kralupy. Lesík se nachází na konci bytové zástavby v Lobečku, za ním je zahrádkářská kolonie. Z jedné strany je ohraničen Třebízského ulicí, z druhé strany vede podél něj stezka pro pěší a cyklisty do Chvatěrub.

SPECIFIKACE PROBLÉMU
Častý nepořádek.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
Především na okraji lesíka podél Třebízského ulice, která je výpadovkou směrem do Prahy, dochází často ke hromadění odhozených odpadků i celých pytlů s odpadem. Odpadky bývají často poházené i podél pěšiny vedoucí lesíkem. Technické služby uklízí občas okolí ulice Třebízského, ale les, který je na soukromém pozemku, již neuklízí.

ZELEŇ A ŽIVOČICHOVÉ
Lesní pozemek s mladými duby, buky, křovinami a rozličnými lesními živočichy. Nedlaeko protéká řeka Vltava (lesík leží na jejím pravém břehu, na terase vyvýšené cca 8 m nad hladinou).

HISTORIE
Dokud byly stromky malé a lesík špatně průchozí, nebyl v něm problém s odhozenými odpadky. Dnes jsou tu už poměrně vzrostlé stromy, lesíkem vede stezka, po které je příjemné se procházet a tak je často používaná. Někteří lidé tu však odhazují odpadky. Ještě větší problém je s řidiči, kteří odhazují odpad podél ulice Třebízského.

VLASTNÍK POZEMKU
Podle evidence Katastru nemovitostí je majiteli pozemku více vlastníků, různých fyzických osob.

MOŽNÝ PŮVODCE SKLÁDKY
Odpadky na okraji lesíka podél silnice tu odhazují pravděpodobně různé fyzické osoby, které nemají zajištěn řádný odvoz komunálního odpadu. Jde o běžný odpad z domácností, většinou v igelitových pytlích. Navíc neukáznění občané odhazují odpadky i při průchodu lesíkem podél lesní pěšiny (například PET lahve, obaly od potravin, krabičky od cigaret).

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
V ČR se nakládání s odpady řídí zákonem č. 185/2001 Sb. a místními vyhláškami. Nelegální skládka odpadu je pro životní prostředí časovanou bombou. Mohou z ní unikat toxické látky do vody, půdy i do ovzduší, což je hrozba nejen pro lokální ekosystém, ale také pro místní obyvatele. Podle charakteru odpadu vzniká další nebezpečí související s možností požáru nebo šíření hlodavců, kteří přenášejí různá infekční onemocnění. Více informací o černých skládkách najdete zde.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Úklid skládky TS a další opatření, která by měla zabránit znovuvytvoření skládky.
Projednat s majiteli pozemků možnost spolupráce při údržbě a úklidu.
Umístění výstražné cedule s nápisem: „Zákaz skládky. Toto místo je součástí monitoringu projektu Kralupy – čisté město. Pokud jste viděli jak se zde anebo kdekoli jinde někdo zbavuje nelegálně odpadu, zapište si jeho SPZ, v ideálním případě jej vyfotografujte (avšak dbejte na svoji bezpečnost) a kontaktujte Policii ČR nebo Městskou policii. Dejte vědět také nám na bezplatné lince 800 100 584. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou".
Izolovaná likvidace černých skládek bez preventivních opatření je pouze sisyfovskou prací. Proto se v našem projektu zaměřujeme velkou měrou na osvětu, prevenci a monitoring negativních jevů. Více o preventivních opatřeních proti šíření černých skládek najdete zde.

PATRONÁT
Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde. Chcete se této lokality "ujmout"? Napište nám.

FOTOGALERIE
zpět na přehled černých míst