Hrombaba, panelová cesta k bývalé skládce

Kralupy - Hrombaba, cesta k bývalé skládce na větší mapě

LOKALIZACE
Na jižním okraji města, u silnice směr Dolany, vlevo mezi poli asi 200 m za posledními budovami.

SPECIFIKACE PROBLÉMU
Nepořádek, černé skládky a skládečky.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V nevelké vzdálenosti od kralupského hřbitova odbočuje ze silnice do Dolan panelová cesta na bývalou skládku. Mohla by být (pro překonání cca 200m frekvenované silnice) cílem kratších vycházek, jedná se o klidné místo, cesta je téměř nevyužívaná, za dobrého počasí je odsud dobrý výhled hl. na sever a východ (vidět je např. Říp, Mělník, za dobrého počasí kopce Českého středohoří). Cesta vede mezi poli a je z obou stran vroubena několik metrů širokým travnatým pásem s četnými keři. Na první pohled by se mohlo zdát, že mezi černá místa nepatří, ovšem nahlédnutí pod keře a do trávy nás přesvědčí o opaku. Najdeme zde poházené plasty, PET láhve, a další komunální odpady, občas objevíme hromádku stavební sutě.

ZELEŇ A ŽIVOČICHOVÉ
Okolí je intenzívně zemědělsky využíváno. Bezprostřední okolí cesty je vroubeno travním porostem a keři (např. bez černý). Žije zde polní zvířena - zajíci, bažanti, dále zpěvné ptactvo, drobní hlodavci, hmyz.

HISTORIE
Na konci necelý kilometr dlouhé panelové cesty se nacházela skládka komunálního odpadu Města Kralupy nad Vltavou. Technické služby města jí provozovaly zhruba do druhé poloviny 90. let minulého století, kdy byla uzavřena a následně rekultivována. Zde umístěné stavby (třídička odpadu, hala pro techniku) byly demontovány, byla zrušena služba v místní vrátnici. Nyní je prostor bývalé skládky bez využití, pouze na části je umístěn psí útulek, který je v provozu. Příjezdovou cestu, dříve frekventovanou, dnes používá pouze obsluha útulku, případně lidé, kteří si jedou do útulku pro psa. Délka cesty, opuštěnost a snadný přístup (na začátku není žádná závora) ji předurčuje k tomu, aby byla snadným cílem "bordelářů".

VLASTNÍK POZEMKU
Podle evidence Katastru nemovitostí jsou pozemky vtéto lokalitě zčásti v majetku Města Kralupy nad Vltavou a zčásti soukromých vlastníků - fyzických osob.

MOŽNÝ PŮVODCE SKLÁDKY
Neukáznění občané.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
V ČR se nakládání s odpady řídí zákonem č. 185/2001 Sb. a místními vyhláškami. Nelegální skládka odpadu je pro životní prostředí časovanou bombou. Mohou z ní unikat toxické látky do vody, půdy i do ovzduší, což je hrozba nejen pro lokální ekosystém, ale také pro místní obyvatele. Podle charakteru odpadu vzniká další nebezpečí související s možností požáru nebo šíření hlodavců, kteří přenášejí různá infekční onemocnění. Více informací o černých skládkách najdete zde.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Umístění závory na začátek cesty (nutno vyřešit přístup náhodných návštěvníků útulku, hasičů a policie).
Projednat s vlastníky pozemku jeho vyčištění. Další možnosti nám můžete navrhnout (rubrika Napište nám). V budoucnosti by měl zhruba v místě skládky procházet silniční obchvat Kralup nad Vltavou. Původně se hovořilo se o termínu realizace obchvatu v r. 2010 - 2011, ovšem nyní se zdá, že tento termín dodržen nebude.
Umístění výstražné cedule s nápisem: „Zákaz skládky. Toto místo je součástí monitoringu projektu Kralupy – čisté město. Pokud jste viděli jak se zde anebo kdekoli jinde někdo zbavuje nelegálně odpadu, zapište si jeho SPZ, v ideálním případě jej vyfotografujte (avšak dbejte na svoji bezpečnost) a kontaktujte Policii ČR nebo Městskou policii. Dejte vědět také nám na bezplatné lince 800 100 584. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou.
Izolovaná likvidace černých skládek bez preventivních opatření je pouze sisyfovskou prací. Proto se v našem projektu zaměřujeme velkou měrou na osvětu, prevenci a monitoring negativních jevů. Více o preventivních opatřeních proti šíření černých skládek najdete zde.

PATRONÁT
Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde. Chcete se této lokality "ujmout"? Napište nám.

FOTOGALERIE


zpět na přehled černých míst