Černá místa - Železniční stanice Kralupy nad Vltavou-Předměstí

Zvětšit mapu

LOKALIZACE
V Kralupech nad Vltavou - Mikovicích podél tratě od železničního přejezdu v ul. 28. října až po železniční stanici Kralupy Předměstí.

SPECIFIKACE PROBLÉMU
Nepořádek a černá skládka podél tratě

POPIS SOUČASNÉHO STAVU
V problémovém úseku trať prochází zářezem, do kterého vždy vítr zavane nepořádek z okolí. I občané sem zřejmě kvůli opuštěnosti ukládají načerno odpad. Jedná se o komunální odpad např. plasty, PET lahve, igelitové sáčky, papírové a plastové obaly, letáky apod. Vyskytuje se tu i rozměrný odpad z domácností, kusy starého nábytku, pneumatiky apod.

ZELEŇ A ŽIVOČICHOVÉ
Traviny, plané rostliny, náletové keře, drobní živočichové. Lokalita není součástí žádného ÚSES ani se v blízkosti nenachází žádné chráněné území. Část lokality je tvořena poměrně prudkým svahem.

HISTORIE
Jedná se o dlouhodobý problém, černá skládka se zde objevuje už několik let. Údržba zeleně se tu buď neprovádí vůbec nebo pouze nepravidelně.

VLASTNÍK POZEMKU
Podle evidence Katastru nemovitostí jsou vlastníkem pozemku České dráhy, a.s. Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha – Nové Město 11015.

MOŽNÝ PŮVODCE SKLÁDKY
Odpadky tu zřejmě odhazují neukáznění občané, kteří jdou po stezce podél kolejí

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
V ČR se nakládání s odpady řídí zákonem č. 185/2001 Sb. a místními vyhláškami. Nelegální skládka odpadu je pro životní prostředí časovanou bombou. Mohou z ní unikat toxické látky do vody, půdy i do ovzduší, což je hrozba nejen pro lokální ekosystém, ale také pro místní obyvatele. Podle charakteru odpadu vzniká další nebezpečí související s možností požáru nebo šíření hlodavců, kteří přenášejí různá infekční onemocnění. Více informací o černých skládkách najdete zde.

NÁVRH ŘEŠENÍ
Projednat s vlastníkem pozemku – ČD a.s. možnost jeho vyčištění a zajištění pravidelné údržby.
Umístění výstražné cedule s nápisem: „Zákaz skládky. Toto místo je součástí monitoringu projektu Kralupy – čisté město. Pokud jste viděli jak se zde anebo kdekoli jinde někdo zbavuje nelegálně odpadu, zapište si jeho SPZ, v ideálním případě jej vyfotografujte (avšak dbejte na svoji bezpečnost) a kontaktujte Policii ČR nebo Městskou policii. Dejte vědět také nám na bezplatné lince 800 100 584. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou.
Izolovaná likvidace černých skládek bez preventivních opatření je pouze sisyfovskou prací. Proto se v našem projektu zaměřujeme velkou měrou na osvětu, prevenci a monitoring negativních jevů. Více o preventivních opatřeních proti šíření černých skládek najdete zde.

PATRONÁT
Patronát lokality nespočívá v jejím úklidu nebo jiné fyzické péči. Více o možnostech patronátu se dozvíte zde. Chcete se této lokality "ujmout"? Napište nám.

FOTOGALERIE
zpět na přehled černých míst