Černé skládky

Černé skládky jsou přetrvávajícím problémem v oblasti komunální ochrany životního prostředí každého města a obce. Ať už jsou černé skládky na veřejném prostranství nebo na soukromém pozemku, představují riziko pro životní prostředí a v některých případech i pro lidské zdraví. Přestože za nelegální uložení odpadu hrozí pokuta až 50 000 Kč, hříšníky tato hrozba zřejmě vůbec neodrazuje. Přispívá k tomu mnohdy i nevšímavost lidí. Ke vzniku černé skládky můžeme přispět i pouhým odhozením obalu od sušenky nebo PET lahve.

Cílem projektu Kralupy - čisté město v oblasti černých skládek je:
- zvýšit osvětu o problematice černých skládek
- zmonitorovat černé skládky na území města
- zvýšit riziko chycení "při činu" těm, kteří se nelegálně zbavují odpadu
- zapojit do sledování černých skládek školy

Nebezpečnost černé skládky pro životní prostředí je závislá od charakteru odpadu, který je zde uložen a blízkosti vodních toků, nádrží nebo hladiny podzemní vody. Na skládkách lze velmi často kromě inertního stavebního materiálu najít také zbytky barev, olejů, staré autobaterie, azbestovou krytinu a další odpad, který je klasifikován jako nebezpečný.

Černé skládky se objevují nejčastěji podél silnic, cest, železniční tratě - všude tam, kam je možné pohodlně zajet autem a opět rychle odjet aniž by byl člověk někým zpozorován. Na haldy odpadu však můžeme narazit i uprostřed lesa. Na to už musí náš odpadkář vynaložit velké úsilí. Přitom by stačilo zajet do sběrného dvora a odjet s čistým svědomím, že odpad bude uložen bezpečně tak, aby nehyzdil a neškodil přírodě ani lidem. Takto ale odpadkáři neuvažují.

Všude tam, kde se objevují černé skádky, si musíme položit několik základních otázek:
Jsou lidé dostatečně informováni o bezplatné možnosti uložení odpadu ve sběrném dvoře?
Je ve městě dostatek kontejnerů na separovaný odpad?
Vynakládá město prostředky na osvětu veřejnosti v oblasti třídění odpadu?
Jsou plochy, kde se skládky vyskytly opatřeny výstražnou cedulí "Zákaz skládkování"?
Pořádají se ve městě úklidové akce např. při příležitosti Dne Země spojené s osvětou?
Upozorňuje město majitele pozemků, na kterých je černá skládka a vybízí je k nápravě?
Jsou činěna preventivní opatření na místech, kde se vyskytují černé skládky pravidelně?
Bojuje město proti ukládání odpadu u kontejnerů?
Stará se město dostatečně o pravidelnou údržbu veřejných prostranství?
Zaměřuje se Městská policie na místa s černými skládkami?

Co vede lidi k černému skládkování?
Nedostatečná informovanost o možnosti bezplatného uložení odpadu ve sběrném dvoře. Na černých skládkách najdeme velmi často odpad z domácností jako je starý nábytek, elektrospotřebiče, oděvy apod. Někdo takový odpad veze kilometry daleko do lesa, jiný bez skrupulí odhodí odpad přímo ke kontejneru. Přitom je možné zajet do sběrného dvora, starý elektrospotřebič od vás odebere prodejna, kde si koupíte spotřebič nový a staré avšak nezničené oděvy je možné nabídnout charitě nebo vyhodit do kontejneru na textil, který najdete u prodejny Tesco.

Přehled černých skládek na území Kralupy nad Vltavou

Dopady černých skládek na životní prostředí a lidské zdraví
Preventivní opatření k zabránění vzniku černých skládek

Zapojte se do projektu - více o možnostech jak se zapojit najdete zde.