Dopady černých skládek na životní prostředí a lidské zdraví

- degradují krajinu, ohrožují a utlačují rostliny a živočichy
- mohou zničit porost v blízkém okolí, snižují biodiverzitu a potlačují obnovení vegetačního krytu
- úniky z černých skládek mohou kontaminovat půdu, vodní zdroje (spodní vody, řeky, zásoby pitné vody)
- vyhozené předměty na určitých místech mohou zapříčinit náchylnost krajiny k erozi nebo zaplavování (zejména pokud je odpad překážkou k přirozenému toku vody)
- vyhozené materiály mohou být náchylné ke vznícení. Požár může následně zničit okolní porost.
- snížení estetické hodnoty krajiny
- předměty na skládce tvoří riziko pro lidské zdraví (ostré hrany předmětů, prach, chemické výpary, možnost infekce)
- černé skládky přitahují některé živočišné druhy jako červy a hmyz (například pokud se v pneumatikách drží voda – komáři se líhnou až 100x rychleji v teplé stojaté vodě, organické zbytky pak jsou ideálním živnou půdou pro různé červy a larvy hmyzu)