Preventivní opatření proti vzniku černých skládek

Náklady na likvidaci černé skládky jsou různé podle druhu odpadu a jeho množství. Určitě se snadněji odstraní jedna matrace a dvě staré židle, než vylitý olej nebo žíravina. Často přesahují i rozpočty obce, v jejíž katastrálním území leží. Příkladem může být skládka německého odpadu v Libčevsi. Necelou čtvrtinu odpadu hradila spolková země Sasko-Anhlatsko. Odpad, u kterého se nepodařilo zjistit původ, odstranila na své náklady ČR. Daňové poplatníky to stálo přes 2 miliony korun.

Jak předcházet zakládání černých skládek?
- ztížení přístupu na místo s rizikem založení černé skládky (ploty z odolných materiálů, uzamykatelné brány, bariéry) – zamezení vjezdu nepovolených vozidel, osvětlení rizikového místa (předchází především skládkám zakládaným ve tmě)
- zkrášlování lokality (snaha o psychický blok v hříšníkovi – „proč ničit tak krásné místo?“
- cedule, upozornění, výstrahy – hrozby pokuty či jiného trestu
- dohledová služba na rizikových místech, spolupráce s okolím (v rámci obcí, katastrálních území atd.) a vytvoření databáze rizikových míst a hříšníků)
- poskytování bezplatných služeb v oblasti odpadů (bezplatný svoz odpadu, sběrný dvůr …)
- aktivní zapojení obyvatel do zkrášlování rizikových míst
- odměny a benefity pro aktivně zapojené občany do boje proti zakládáním černých skládek
- zpřísnění sankcí za nedovolené skládkování v rámci obecních vyhlášek a místních právních předpisů
- osvěta a vzdělávání (vzdělávací programy zaměřené na odpovědnost občanů vůči životnímu prostředí, propagace o možnosti využití služeb v oblasti odpadů, preventivně informovat o riziku vzniku černých skládek prostřednictvím cedulí (plakátů) přímo na rizikovém místě nebo v regionálním tisku a jiných mediích)

Projekt Kralupy - čisté město je z velké části zaměřen na preventivní opatření proti vzniku černých skládek. O možnostech zapojení do projektu se dozvíte více zde.