Zelená místa - Rusavky

Zvětšit mapu

LOKALIZACE
U silnice č. II/101 (směr Kladno) mezi Kralupy nad Vlt - Minicemi a obcí Otvovice v prostoru odbočky do Rusavek.

POPIS SOUČASNÉHO STAVU

ZELEŇ A ŽIVOČICHOVÉ
Lokalita přímo neleží v žádném ÚSES, ale v těsné blízkosti předmětné lokality (na opačné straně silnice II/101) se nachází přírodní památka Minická skála o rozloze 0,37 ha. Jedná se o spilitovou skálu se suchomilnými a teplomilnými druhy rostlin a živočichů (např. kavyly, tařice skalní, ještěrka obecná, čmelák skalní). Ta je zároveň regionálním biocentrem č.1864. V blízkosti lokality procházejí ještě regionální biokoridory č.1120 a 1121. Samotná lokalita černé skládky leží v pásmu smíšeného lesa (převažující druhy: olše, jasan) s keřovým (střemcha, bez černý) a bylinným patrem (kopřiva, ostružiník, mrkvovité rostliny). Bylinný porost je v důsledku vysoké vlhkosti vysoký až 1 m. Les a vodní tok jsou významnými krajinnými prvky ze zákona.

VLASTNÍK POZEMKU
Podle evidence Katastru nemovitostí jsou v zájmové lokalitě pozemky více vlastníků, jednak Města Kralupy nad Vltavou a jednak různých fyzických a právnických osob. V terénu není možno přesně stanovit hranice jednotlivých parcel (bylo by nutné jejich vytyčení).

PATRONÁT
Lesní školka Kulíšek

zpět na přehled zelených míst